Güney Afrika’nın Ekonomik-Özgürlük Savaşçıları

1. EKONOMİK-ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI (EFF) devrimci, korkusuz, radikal  militanları, işçi hareketlerini, yasal olmayan örgütleri, yerel örgütleri ve lobi gruplarını ekonomik özgürleşme mücadelesi çatısı altında toplayan radikal ve militan bir ekonomik özgürleştirme hareketidir.

2. EFF halkın kitle örgütü oluşumları ve mücadeleleri ile bağlantılı enternasyonalist bir perspektife sahip radikal, solcu, anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir harekettir. EFF toplum ve işçi mücadelelerinin öncüsü ve her zaman halkın yanında olacaktır. Kararlılık ve süreklilikle, EFF Güney Afrika’daki protesto hareketleri ile birlikte davranacak ve aynı zamanda adaletsiz yasalara karşı mücadelelere de katılacaktır.

3. EFF “ekonomik özgürleştirme olmaksızın, politik güç anlamsızdır” ifadesinden dersler çıkarır. Hareket, politik liderliğin organik formlarının pratiklerini destekleyen, herhangi bir düzeyde politik liderliği kişisel kazanım ve zenginleşme için bir fırsat değil hizmet olarak değerlendiren ideallerden ilham alır.

4. EFF, devlet, emperyalizm, kültür ve sınıf çatışmaları analizlerinde yaygın Marksist-Leninist gelenek ve Fanonyan ekolden esinlenir. Kitlelerle birlikte ve onlarla organik bağlar içinde Ekonomik-Özgürlük Savaşçıları, birçok ülkede ezilenleri sömürgeci baskı altında tutan ve emperyalist sömürüye maruz bırakan yeni-sömürgeci ekonomik sisteme şeffaf ve ikna edici alternatifler sağlar.

5. EFF küresel ilerici hareketler ile yakın ilişkiler kurmak isteyen, ilerici enternasyonalist perspektife sahip bir Güney Afrika hareketidir. Küresel emperyalizme karşı uluslar arası mücadeleye yapılabilecek en doğru katkımızın ülkemizi emperyalist sömürüden kurtarmak olduğunu düşünüyoruz. Güney Afrika mücadelesi için, ekonomik özgürleştirme için EFF’nin önerileri aşağıdadır:

a. Güney Afrika topraklarına tazminatsız olarak el koyarak eşit dağıtım yapılması.
b. Maden, banka ve ekonominin diğer stratejik sektörlerinin, tazminatsız şekilde kamulaştırılması.
c. İhalelerin feshini sağlayacak devlet ve hükümet iktidarını inşa etmek.
d. Ücretsiz eğitim, sağlık, barınma ve temizlik sağlanması.
e. Zengin ve fakir arasındaki ücret boşluğunu, apartheid ücret boşluğunu kapatmak ve işyerlerinde Afrikalılar için hızlı kariyer yollarını desteklemek için asgari ücretlerin tariflenmesi ve milyonlarca güvenceli iş yaratmak için endüstriyel gelişim.
f. Tüm kıtada uzlaşmadan adalete doğru bir hareket için Afrika ekonomisinin gelişimi ve desteklenmesi.
g. Açık, hesap sorulabilir ve yozlaşmamış hükümet ve devlet  korkusu olmayan bir toplum.

6. EFF Güney Afrika özgürleşme hareketinde babalar ve annelerin oynadığı rolü takdir eder. EFF, 1955’te kabul edilmesinden bu yana çeşitli anlamlar yüklenen Özgürlük Şartı’nın (Freedom Charter) radikal işçi sınıfı yorumundan ilham alır . EFF, Özgürlük Şartı’nın “Güney Afrika, içinde yaşayan herkesindir ve Güney Afrika’nın ekonomik kaynaklarının mülkiyeti ve fırsatlara erişim de benzer şekilde Güney Afrika’nın içinde yaşayan herkese ait olduğunu yansıtacak şekilde olmalıdır” ve “toprak altındaki zenginliklerin, tekel endüstrilerin ve bankaların transferi madenler, bankalar ve tekel endüstrilerin kamusallaştırılması anlamına gelmektedir” ifadelerini benimsemiştir.

7. EFF aynı zamanda Özgürlük Şartı’nın, “devlet yönetim altındayken ve Güney Afrika ekonomisinin yönetimi de kontrol edilebilirken halk istediği yerde ticaret yapma, üretme, tüm ticaret, zanaat ve uzmanlık dallarını seçebilme konusunda eşit şartlara sahip olmalıdır” şiarını da benimser, bu da Güney Afrika ekonomisinin tüm sektörlerinin devlet kontrolü ve topyekün kamulaştırılmasının olmayacağı anlamına gelir. Sosyal ve ekonomik gelişimi desteklemek için, stratejik sektörler ve malların kamulaştırılması ile güçlü bir endüstriyel politika birlikte yürüyecektir.

8. Ekonomik-Özgürlük Savaşçıları, siyasi iktidar için mücadele edecektir, çünkü Afrikalılar başta olmak üzere siyah Güney Afrikalıların özgürleşmesi için devleti ele geçirme ve ardından ekonomiyi dönüştürmek için politik güce ihtiyacımız olduğu inancımızla hareket ediyoruz. EFF’nin iktidar mücadelesinin biçimi, zaman zaman, mevcut koşullar ışığında değerlendirilecektir, fakat halkta politik bilincin yükseltilmesi aracı olarak kitle örgütlenmesi ve aktivizmin başat rolü politik pratiğimizin temel taşı olmaya devam edecektir.

9. Bu yüzden, EFF yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacındaki kitle hareketleri ve toplumsal protestolara dahil olacaktır. EFF aynı zamanda halkımızın toprağa ihtiyacı olduğu konusunda net bir mesaj vermek için toprak işgali yapacak, toprak talep eden hareketler ile de işbirliği içerisinde olacaktır. EFF, her daim daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret talebi ile ayaklanan tüm işçiler ve sendikaları destekleyecektir. EFF, yalnızca farklı bir sendikada olduğu için işçilerin taleplerinde taviz veren dar ittifaklar ile kendini sınırlandırmayacaktır. Özgürlük Şartı’nın temel taleplerinden amacımız, işçi sınıfının ve özellikle siyahların mücadelelerinde oluşturabileceği örgütlenme biçimlerinin ötesindedir. Başka bir deyişle, ittifaklar ve diğer örgütlenme biçimleri Özgürlük Şartı’nda ana hatları ile belirtilen görüşlerin gerçekleştirilmesine doğru olan ilerleyişimizi genişlete bildiği ölçü ile ilişkilidir.

10. EFF, Küba Devrimci mücadelesine evrilen 26 Temmuz Hareketi’nin politikalarını tanımlayan devrimci enternasyonalizm ve dayanışma ile yolunu çizer. Bizler, Afrika ve dünyanın ekonomik olarak özgürleştirilmemiş halklarını özgürleştirme amacındaki uluslararası mücadelelerin parçası olacağız. Dünyada süregelen emperyalist sömürgeye karşı duran ilerici hareketin bir ayağı olacağız. 

Hedefler

 1. Devrimci kültürel değerleri benimseyen bir toplum yaratma ve sürdürme, ve tam bir politik ekonomik özgürleşme, refah ve ulusun zenginliğinin eşit dağılımı için koşullar oluşturmak.
 2. Güney Afrika’nın ezilen siyah çoğunluğunun Ulusal Bütünleşme ve Özgürlüğü’nü sağlamak ve korumak.
 3. Dünya çapında, emperyalizm, sömürgecilik, ırkçılık ve tüm diğer ayrımcılıkların tamamen temizlenmesi için süregelen mücadelelerin parçası olmak.
 4. Afrika devletinin ve daha genişletilerek Afrika kıtasının tam bağımsızlık ve birliğinin elde edilmesi için tüm mücadelelere katılmak, desteklemek ve yükseltmek.
 5. Kabilecilik, dincilik, dini ve kültürel tahammülsüzlüğe kararlılıkla karşı çıkmak.
 6. Kadınların ve tüm diğer cinslerin ezilmesine karşı çıkmak.
 7. Patriyarka, seksizm, homofobiye ve kadınlar başta olmak üzere herhangi birilerinin ezilmesini salık veren kültürel ya da dini pratiklere karşı çıkmak.

 

Kaynak: http://effighters.org.za/about-us/
Etiketler: , ,

4 Yorum

 1. Pingback: İsyandan – Güney Afrika: EFF, H&M Mağazalarını Kullanılamaz Hale Getirdi

 2. Pingback: İsyandan – Güney Afrika: EFF, H&M Mağazalarını Kullanılmaz Hale Getirdi

 3. Pingback: Emperyalist-Kapitalist Zincir, Bölgesel Zayıf Halkalar, Devrim ve Karşı-Devrim

 4. Pingback: “Yükselen Piyasalar” ve Sınıf Mücadelesi

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.